Adatkezelés a kft. honlapján

Jelen tájékoztató célja, hogy a www.elesker.hu oldalt megtekintő látogatók tájékoztatást kapjanak a Kft. által a honlapon kezelt személyes adatokról.

Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Élésker Kft.
Székhely: 5700 Gyula, Honvéd u. 1.
Cégjegyzékszám: 04-09-001620
Adószám: 10607282-2-04
email cím:
honlap: http://elesker.hu
Telefon: 06-66-561-250
Telefax: 06-66-361-019


Definíciók:

  1. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
  2. Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.
  3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
  4. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
  5. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
  6. Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval.
  7. Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
  8. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Az Élésker Kft. honlapját látogatók személyes adatainak kezeléséről:
  Hírlevél küldése e-mailen keresztül
  Amennyiben a vásárló a címen jelentkezik, vagy a Törzsvásárlói kártyán megadja a kért személyes adatait, azzal önkéntes hozzájárulását adja, hogy részére a Kft. meghatározott időközönként elektronikus levél formájában tájékoztatást küldjön akcióiról, ajánlatairól.
  A megadott hozzájárulási nyilatkozat bármikor korlátozás és indoklás nélkül ingyenesen visszavonható, amely esetében a vásárló személyes adatai törlésre/zárolásra kerülnek és a továbbiakban a Kft. újabb hírleveivel nem keresi meg a felhasználót.
  Adatkezelés célja: a Kft. által értékesített termékekre vonatkozó reklámok, akciók, szolgáltatás, nyereményjátékot tartalmazó hírlevelek küldése e-mail formájában a feliratkozók részére
  A megadott adatokat a Kft. marketing tevékenységet folytató munkatársa kezeli, tárolja ill. kérés alapján törli.
  Adatkezelés jogalapja: az érintett személy önkéntes hozzájárulása, ill. a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (5) bekezdése.
  Kezelt adatok köre: név, e-mail cím
  Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig vagy legfeljebb az utolsó hírlevél megnyitásától számított 24 hónap
  A hozzájárulást visszavonni a e-mail címen, vagy az Élésker Kft. 5700 Gyula Honvéd u. 1. „adatkezelés” címen lehetséges.
  Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH73336/2014.

  Internetes adatkezelés - webszerver IP cím kezelése
  IP cím: olyan számsorozat, amellyel az internetre fellépő felhasználó számítógépe egyértelműen azonosítható
  Amennyiben bármely érdeklődő a www.elesker.hu internetes oldalt megtekinti, úgy evvel kapcsolatban a Kft. kizárólag anonim adatokat rögzít. Tehát az érdeklődő úgy tekintheti meg az internetes oldalt, hogy saját személyét ill. személyes adatait nem kell felfednie. Az adatkezelő (Kft.) csak a látogató internet szolgáltatójáról, valamint IP címéről szerez tudomást.
  Az adatkezelés célja: a honlap működésének ellenőrzése, esetleges visszaélések megakadályozása és felderítése.
  Az adatkezelés jogalapja: 2001. évi VVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (3) bek. az érintett személy hozzájárulása.
  Kezelt adatok köre: dátum, a számítógép IP címe, számítógéphez tartozó szolgáltató.
  Az adatkezelés időtartama: 12 hónap

  Önéletrajzok kezelése
  Adatkezelés célja: A pályázatokkal megküldött személyes adatokat a Kft. kizárólag a megfelelő munkatárs kiválasztásához használja fel. Ezeket az adatokat közvetlenül a jelentkezőktől önkéntes jelentkezés folytán gyűjti.
  Kezelt adatok köre: A jelentkezők szakmai önéletrajzukat személyesen, elektronikusan vagy postai úton adhatják be a meghirdetett pozícióra. A pályázatok jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, végzettségek, korábbi munkahelyek.
  Az adatkezelés ideje: A Kft. az adatokat a meghirdetett pozíció kiválasztását követően 6 hónapig kezeli, azon okból kifolyólag, hogyha ez idő alatt ismételten új munkatárs felvétele válik szükségessé, akkor a már meglévő pályázók is újra részt tudjanak venni a kiválasztási folyamatban anélkül, hogy újabb pályázatot kellene beküldeni.
  Adatkezelésre jogosultak: A pályázók által megadott személyes adatokhoz a megfelelő munkatárs kiválasztásában szükségszerűen résztvevő, a felvételhez javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársaknak van/lehet csak hozzáférése.

Jogérvényesítés:

Tájékoztatás kérés
Az érintettnek jogában áll, hogy az Élésker Kft-től tájékoztatást kérjen adatainak kezeléséről, helyesbítéséről, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - kérheti az adatainak törlését, zárolását.
A fent említett jogérvényesítéseket az alábbi módon teheti meg:
  Levélben
  Élésker Kft.
  5700 Gyula, Honvéd u. 1. / adatkezelés

  E-mail-ben
  (adatkezelés megjegyzéssel)

  Személyesen
  Élésker Kft.
  5700 Gyula, Honvéd u. 1.
  hétfőtől péntekig 9 – 15 óra között

Az érintett kérelmére a Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok céljáról, jogalapjáról, forrásáról és azok időtartamáról. Mindezeket a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül közérthető formában teszi meg.

Hozzáférési jog
Az érintett jogosult arra, hogy a Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen akkor azokról információt kapjon.

Helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat.

Törléshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Kft. törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az adatkezelést más jogszabály nem írja elő.

Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az az Adatkezelő akadályozná akinek a személyes adatait rendelkezésre bocsátotta.

Tiltakozás
Az érintettnek joga van tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen Amennyiben a Kft. megállapítja az érintett tiltakozásának megalapozottságát úgy a továbbiakban megszünteti, esetlegesen zárolja az érintettre vonatkozó adatokat. (A Kft. az érintett adatát nem törölheti amennyiben az adatkezelést törvény rendelte el.)
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő (Kft.) ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet.

A felügyeleti Hatóságnál történő panasztételi jog
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál vagy a bíróságnál ha úgy érzi hogy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06-13911400
Fax: 06-13911410
E-mail:
Honlap: www.naih.hu